หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 

 
 
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ตั้งอยู่ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก หมู่ที่ 1 บ้านไชยนาม ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 ระยะทางห่างจากอำเภอวังทองประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจาก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งหมด 28,500 ไร่ หรือมีพื้นที่จำนวน 45.60 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดินทองและตำบลวังทอง อำเภอวังทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบสูงภูเขา ในที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงและน้ำท่วมขัง มีแม่น้ำวังทอง หรือแม่น้ำเข็ก ไหลผ่านแบ่งพื้นที่ตำบลเป็นสองฝั่ง ผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9 จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อถึงฤดูฝนตกมาจากต้นแม่น้ำเข็ก จะมีน้ำไหลบ่าล้นฝั่งท่วมทั้งสองฝั่งแม่น้ำวังทอง (แม่น้ำเข็ก) ไปสู่บริเวณที่อยู่อาศัยริม 2 ฝั่งน้ำ และมีพื้นที่ราบสูงภูเขาเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในหมู่ที่ 6 มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า สำหรับหมู่ 7, 8 มีสภาพเป็นพื้นที่ราบทั่วไป
 

 
 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลชัยนาม ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน ถึง กันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ถึง มกราคม
 

 
 
ในเขตพื้นที่ตำบลชัยนาม การประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แยกได้ดังนี้

ที่นา จำนวน 6,571 ไร่

ที่ไร่ จำนวน 3,311 ไร่

พืชผัก จำนวน 493 ไร่

ไม้ผล จำนวน 1,376 ไร่

ไม้ยืนต้น จำนวน 566 ไร่
 
 
 
 
 
 

 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,249 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,035 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57

หญิง จำนวน 3,214 คน คิดเป็นร้อยละ 51.43
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,147 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 137.04 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านไชยนาม 394 431 825 284  
2   บ้านวังบอน 465 474 939 290
  3   บ้านบึงพร้าว 467 501 968 331  
4   บ้านท่าโปร่ง 456 450 906 276
  5   บ้านเตาอิฐ 225 281 506 179  
6   บ้านซำบอน 93 79 172 117
  7   บ้านเนินคลี 294 284 578 221  
8   บ้านร้องส้มมวง 353 377 730 238
  9   บ้านคลองนาเมี่ยง 288 337 625 211  
    รวม 3,035 3,214 6,249 2,147