หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals of 2030: P4G) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสด ด่วน กพส. มท 0810.2/ว1070 25 พ.ค. 2564
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 6-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว16 [รายชื่อ รุ่น 6] [รายชื่อ รุ่น 7] 25 พ.ค. 2564
ขอส่งข้อมูลสถานะการตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กม. มท 0804.6/ว1072 [เอกสารแนบ] 25 พ.ค. 2564
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) กพส. มท 0810.6/ว1071 25 พ.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6844-6899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.2/6900-6961 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7173-7248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ค. 2564
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1069 25 พ.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของสถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชี้แจงเหตุผล กศ. มท 0816.3/ว1065 [รายชื่อ] 24 พ.ค. 2564
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 พ.ค. 2564
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว1064 [เอกสารแนบ] 24 พ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification & Drought Day) ภายใต้แนวคิด Restoration Land Recovery ฟื้นฟูปฐพี ฟื้นชีวีที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบฯ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 24 พ.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1059 24 พ.ค. 2564
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1048 24 พ.ค. 2564
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศส. มท 0806.2/ว1055 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 พ.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ/นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและสุราแบบบูรณาการ best practice ของภาคีเครือข่ายในระดับส่วนกลางและการดำเนินงานในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1046 24 พ.ค. 2564
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1049 21 พ.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1027 21 พ.ค. 2564
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,012