หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว833 26 เม.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2564
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว848 26 เม.ย. 2564
การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) สน.คท. มท 0808.2/ว 842 23 เม.ย. 2564
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฯ กจ. [ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ] [ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ] [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน] 23 เม.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว838 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 เม.ย. 2564
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2343 23 เม.ย. 2564
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว804 23 เม.ย. 2564
การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว836 23 เม.ย. 2564
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว803 23 เม.ย. 2564
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 808.3/ว823 22 เม.ย. 2564
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว825 22 เม.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 เม.ย. 2564
แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่) กสธ. มท 0819.2/ว815 22 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว827 22 เม.ย. 2564
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว822 22 เม.ย. 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กม. มท 0804.1/ว816 21 เม.ย. 2564
หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2308 21 เม.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5140-5215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 เม.ย. 2564
การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนมาก กม. มท 0804.6/ว791 21 เม.ย. 2564
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,004