หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เอกสารประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562 [ 29 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 [ 29 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562 [ 29 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการสำรวจโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร [ 5 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (การจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม) [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (กรณีรับสมัครเพื่อคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง) [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)