หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1 สาย

ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 สาย

ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 
ถนนลาดยาง ระยะทาง 12.00 กิโลเมตร
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 11.41 กิโลเมตร
 
ถนนดินลูกรัง ระยะทาง 27.34 กิโลเมตร
 

 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำวังทอง (แม่น้ำเข็ก) จำนวน 1 สาย

สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

บึง, หนอง จำนวน 4 แห่ง

คลอง จำนวน 3 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 2 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 4 แห่ง

ถังเก็บน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง

ถังเก็บน้ำ จำนวน 14 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 10 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

 

 
 

มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ แม่น้ำวังทอง (แม่น้ำเข็ก) มีเขตป่าไม้
ภายในตำบล

มีน้ำตกที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในพื้นที่เขตหมู่ 6 บ้านซำบอน