หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ประชาชนปลูกบ้านบนพื้นที่ของตนเองอยู่กันอย่างเรียบง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และด้านศาสนาวัฒนธรรมและทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
 

 
 

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

วัดไชยนาม

วัดบึงพร้าว (วัดเณรน้อย)
 

 
 

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
 
โรงเรียนวัดไชยนาม
 
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
 
โรงเรียนวังทอง-วิทยาคม

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงพร้าว
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

 

 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาม จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 

 
 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ชัยนาม
(ศูนย์ อปพร. อบต.ชัยนาม) มีสมาชิก อปพร. จำนวน 164 คน

ป้อมยามตำรวจสายตรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง