หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
บุคลากร
 
 
 


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 
สำนักปลัด
 


จ่าเอกอภิชาติ บุญช่วยสุข
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเลขา ยอดรักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวน้ำทิพย์ เพิ่มพูล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวนฤมล ถมใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเบญจวรรณ แก้วต่าย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


จ่าสิบโทสมชาย พรหมศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายรณกร ฉิมปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวัชรพล สนิทพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวชุลีพร สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยอดชาย ปรีชาวนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายคงเขตต์ สร้อยสน
พนักงานขับรถยนต์


นายวัชระ เซพงษ์
พนักงานสูบน้ำ


นางอำไพ สายน้ำเย็น
นักการ