หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
บุคลากร
 
 
 


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 
สำนักปลัด
 


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางเลขา ยอดรักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวน้ำทิพย์ เพิ่มพูล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวนฤมล ถมใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


จ่าสิบโทสมชาย พรหมศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายจันทร์ดี ปัญญาถา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายจิรวัฒน์ จงเจตน์สุข
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายวัชรพล สนิทพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวชุลีพร สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชนมล แรงทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยอดชาย ปรีชาวนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายคงเขตต์ สร้อยสน
พนักงานขับรถยนต์