หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
บุคลากร
 
 
 


นายเรวัตร ทองทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
 
กองคลัง
 


นางประภาสิริ วาทมธุรส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนุชจรี ใจสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวกรรณิกา ประทิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวกัญญารัตน์ ต่ำทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสุภลักษณ์ พันกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางภูษณิศา บุญมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวกมลรัตน์ เอี่ยมชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางมนิชญา ยาห้องกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้