หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิด กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานท้องถิ่น

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มพูนทักษะภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบตามความสนใจ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้
 
 
 

สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามสายอาชีพที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอรองรับประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ การจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ และเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน

สนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การให้บริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงรุก