ท่านต้องการให้ อบต.ชัยนาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
27.27%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
18.18%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
36.36%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
18.18%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%