หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพการลงทุน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

สนับสนุน/ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

การจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่วนราชการต่างๆเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน

การส่งเสริมความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการบริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำผังเมืองรวม และการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน